Medezeggenschapsraad

Het Leonardo College heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De MR heeft instemmings- of adviesrecht bij de beleidsvoornemens van de school. Daarnaast denkt de MR mee over het schoolbeleid en de uitvoering ervan. Daarmee heeft de MR invloed op de gang van zaken op school. Deze procedure leidt bovendien tot transparantie binnen onze organisatie.         

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door iedereen die bij de school is betrokken, worden bijgewoond. Stuur de MR een e-mail voor meer informatie.