Medezeggenschapsraad

Zo is de medezeggenschap georganiseerd
Het Leonardo College heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Op deze manier hebben zij invloed op de gang van zaken op hun school. De MR heeft veelvuldig contact met de rector van onze school, Wim van der Veer.

Advies of instemming
Veel besluiten die de rector van plan is om te nemen, legt hij eerst voor aan de MR. Dat is hij verplicht volgens de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS) . In deze wet staat voor welke onderwerpen dat geldt. Er staat ook in welk recht de MR in die situaties heeft: het recht om te adviseren of het recht om een voorgenomen besluit goed- of af te keuren. De MR kan ook zelf met voorstellen komen. Dan brengt de MR 'ongevraagd advies' uit.

Invloed uitoefenen en zorgen voor transparantie
De MR denkt mee over het schoolbeleid en de uitvoering ervan. Daarmee heeft de MR invloed op de gang van zaken op school. Deze procedure leidt bovendien tot transparantie binnen onze organisatie.

Benoeming voor drie jaar
Elke ouder, leerling of personeelslid van het Leonardo College kan zich beschikbaar stellen voor de MR. Als er meer kandidaten zijn dan er mensen zitting kunnen nemen in de MR worden er verkiezingen gehouden. In het Reglement van aan- en aftreden staat welke regels van toepassing zijn. De zittingstermijn is 3 jaar; daarna kan een lid zich herkiesbaar stellen. Wanneer de band met Leonardo stopt, bijv. met het behalen van het diploma, dan is ook de zitting in de MR afgelopen.

Samenstelling MR Leonardo College
Maarten Kunst (voorzitter)              personeelslid
Olaf van Dijk (secretaris)                   personeelslid
Sijtje de Wolf                                             personeelslid
Maaike Mul                                                personeelslid
Marit van der Glas                                 leerling
Jamila El Boukhari                                 leerling
Marit Geluk                                                ouder
Vacature                                                       ouder
 

Openbare vergaderingen 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor alle medewerkers, ouders en leerlingen van de school toegankelijk. De vergaderdata staan op deze site. Soms is een deel van de vergadering besloten. Dat is het geval als onderwerpen worden besproken die een vertrouwelijk karakter hebben. Het Leonardo maakt deel uit van de Scholengroep Leonardo da Vinci. Ook daar is een medezeggenschapsorgaan; de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht op beleidsplannen bovenschools. De GMR kan adviezen en besluiten van de MR Leonardo meenemen in haar eigen besluitvorming.

Verslaglegging
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden tijdens de daarop volgende vergadering goedgekeurd en vervolgens op Sharepoint. Ouders en leerlingen kunnen de notulen opvragen bij de secretaris. De MR heeft een eigen emailadres: mrleonardo@davinci-leiden.nl en dit kan gebruikt worden voor vragen aan de MR.

Een keer per jaar publiceert de MR een jaarverslag.